Klagevejledning

ISOBROs Branchenævn (Nævnet) er nedsat af ISOBRO for at behandle klager over medlemmer af ISOBRO, når man mener, at den (de) pågældende organisation(er) har overtrådt de Indsamlingsetiske retningslinjer, som ISOBRO har vedtaget, eller har handlet i strid med god markedsførings- og indsamlingsskik.

Vejledning

Hvem kan klage:

Klager kan indgives af:

 • Givere
 • Fysiske og juridiske personer, mod hvem et medlems markedsføring eller aktivitet har været rettet.
 • ISOBROs bestyrelse
 • Ethvert medlem af ISOBRO
 • Andre, der har en retlig interesse heri 

Det er en forudsætning for at indbringe en klage for Branchenævnet, at man forinden har forelagt sin klage for den organisation, man ønsker at klage over, og denne har haft lejlighed til at forklare sin handlemåde i den konkrete sag. Normalt skal en organisation svare på en klage inden en måned efter, den er modtaget.

Hvordan skal der klages:

Klager skal indgives skriftligt til ISOBROs sekretariat. Hvis man har behov for hjælp til udformning af klagen, kan man få bistand hertil af ISOBROs sekretariat. Af hensyn til sagsbehandlingen vil vi bede om, at man benytter den af ISOBRO udarbejdede klageformular.

Tidsfrister:

En klage skal indgives inden 3 måneder efter, at klageren er blevet bekendt med de forhold, der klages over. Da man som klager skal have forelagt sin klage for den organisation, man er utilfreds med, betyder dette, at man normalt skal klage til Nævnet inden 3 måneder efter, man har fået svar fra organisationen.

Formanden for Nævnet kan bestemme, at en klage kan behandles, selv om tidsfristen er overskredet, hvis det findes rimeligt begrundet.

Forhåndsanvisninger:

En klage kan af formanden for Nævnet afvises uden behandling i Branchenævnet, hvis:

 • Klagen efter sin beskaffenhed ikke kan påkendes af Branchenævnet, eller behandlingen af klagen findes retteligen at burde ske i andet regi.
 • Klager ikke har nogen retlig interesse i det forhold, klagen vedrører.
 • Klagen må anses for åbenbart grundløs.

ISOBROs bestyrelse afgiver – efter gennemgang af de indkomne klager – indstilling til formanden for Branchenævnet, om en sag bør afvises af de ovenfor nævnte grunde.

Sagens Forberedelse:

Når ISOBROs sekretariat har modtaget en klage, sender sekretariatet en kopi af klagen til den organisation, der er klaget over, og beder om bemærkninger til klagen. Klager får en kopi af organisationens bemærkninger, med mindre afgørende private eller offentlige interesser taler imod dette, og får mulighed for selv at komme med flere bemærkninger til sagen. Organisationen får evt. mulighed for at komme med sine afsluttende bemærkninger. I enkelte sager kan det være nødvendigt at bede om flere oplysninger enten fra klageren eller fra organisationen.

I det hele taget har ISOBROs sekretariat pligt til at sørge for, at sagen foreligger fuldt belyst inden Nævnets behandling. ISOBROs sekretariat fastsætter rimelige frister, inden for hvilke parterne skal afgive deres svar.

Sagens behandling:

Når forberedelsen af en klagesag er færdig, afholder Branchenævnet et møde om sagen. Normalt behandles en sag på grundlag af det forelagte materiale, men Branchenævnet kan beslutte at indkalde sagens parter eller andre personer til at møde for Branchenævnet og afgive forklaring.

Normalt foregår Nævnets møder for lukkede døre, men den indklagede organisation kan kræve, at offentligheden får adgang til at overvære sagens behandling, hvis dette ikke vil medføre, at nogen krænkes unødigt. Efter samme hensyn kan Nævnet beslutte, hvis en sag anses for at have offentlig interesse, at klagen behandles for åbne døre.

Nævnets votering er ikke offentlig. Nævnets afgørelser skal være skriftlige og sendes til ISOBRO samt sagens parter. Nævnets afgørelse vil blive offentliggjort.

Klager indsendes til:
ISOBRO
Att.: ISOBROs Branchenævn
Peter Bangs Vej 5b
2000 Frederiksberg

Nogle af vores medlemmer

Se alle vores medlemmer
 • Dansk Folkehjælp
 • Areopagos
 • GirlTalk
 • Promissio
 • Brystkræftforeningen
 • Dansk Bibel-Institut
 • Frelsens hær
 • MSF logoNY
 • FrikirkeNet
 • SMIL Fonden
 • Dyreværnet - Værn for Værgeløse Dyr
 • LittleBigHelp
 • Dansk Skoleskak
 • Dansk Europamission
 • Intact Denmark
 • Børnenes Kontor, København
 • Evangelisk Frikirke Danmark
 • MM
 • Nyreforeningen
 • Menighedsfakultetet
 • Aktive kristnes Omsorgsarbejde (AKO Danmark)
 • Gigtforeningen
 • LøkkeFonden
 • WeShelter
 • Red Orangutangen (Orangotang fonden)
 • Spedalskhedsmissionen
 • DBU
 • Danish International Adoption
 • KFUM's Soldatermission i Danmark
 • TrygFondens Familiehus
 • AsmaAllergiDanmark
 • Kofoeds Skole
 • Gotvedinstituttet
 • Bevar Ukraine
 • hjernesagen
 • New Life Outreach (NLO)
 • World Animal Protection Danmark
 • Agape (Foreningen Agape)
 • ADHD
 • TUG - Tandsundhed Uden Grænser
 • Indre Mission
 • Red Barnet
 • FANT - Football for a New Tomorrow
 • Dansk Vegetarisk Forening
 • Cyklistforbundet
 • Hjernerystelsesforeningen
 • Luthersk Mission
 • Den Kristne Internationale Ambassade i Jerusalem
 • Hjerneskadeforeningen
 • CoolUnite Fonden
 • Scleroseforeningen
 • Childrens Mission
 • Danske Hospitalsklovne
 • DFS
 • PlanBørnefonden
 • Ungdommens Røde Kors
 • Soroptimist International Danmark
 • ImpactChurch
 • irc
 • RescueTeam
 • Broen Danmark
 • Bibelselskabet
 • Børneulykkesfonden
 • Vedvarende Energi
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • ZOO
 • TværkultureltCenter
 • Dansk Missionsråd
 • Autismeforeningen
 • Landsforeningen Bedre Psykiatri
 • Herlufsholm Skole og Gods
 • Det Kærlige Måltid
 • Københavnerkirken
 • Børn og Tro
 • Prostatakræftforeningen PROPA
 • Rådet For Grøn Omstilling
 • sos børnebyerne
 • Diabetesforeningen
 • Sømandsmissionen
 • caritas
 • Red Barnet Ungdom
 • Morgen Caféen (Fonden Morgencafé for hjemløse)
 • Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade
 • Alzheimerforeningen_logo
 • FødevareBanken
 • Danmarks Veteraner
 • Kirkens Korshær
 • Aids fondet
 • Human Practice Foundation
 • Hus forbi
 • Apostolsk Kirke
 • Det Danske Spejderkorps
 • Psoriasisforeningen
 • Dannerhuset
 • WWF Verdensnaturfonden
 • Viva Danmark
 • Hjælp Din Næste
 • Kvisten
 • Y's Men Region
 • børns vilkår
 • Café Exit
 • Brødremenighedens Danske Mission
 • Danmission
 • Børne cancer fonden
 • Hospice Forum Danmark
 • BHCF
 • Emmaus fonden
 • Amnesty International
 • Diakonissestiftelsen
 • Refugees welcome
 • ADRA Danmark
 • Verdens Børn
 • Parasport Danmark
 • IAS (International Aid Services Danmark)
 • Blå Kors
 • Familier med Kræftramte Børn
 • Aktion Børnehjælp
 • SIND
 • UNHCR
 • Sankt Lukas Stiftelsen
 • Den Danske Israelindsamling
 • Røde Kors
 • Ordet og Israel
 • Miljøbevægelsen NOAH
 • Metodistkirken i Danmark
 • Anima
 • Gadens Børn NY
 • The Why Foundation
 • Make a Wish - Ønskefonden
 • Dansk Kvindesamfund
 • Growing Trees Network Foundation
 • Foreningen Cancerramte Børn
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Danske Seniorer
 • Kattens Værn
 • Evangelisk Luthersk Missionsforening
 • Plastic Change
 • Børnesagens Fællesråd
 • Dansk Balkan Mission
 • Menighedsplejen i Danmark
 • Care Danmark
 • Forældre og Sorg
 • Børns Voksenvenner
 • Hjerteforeningen
 • mercy ships
 • Land of Hope
 • For Lige Vilkår
 • Sex & Samfund
 • Mission Øst
 • Sølund Musikfestival
 • OvaCure
 • LyLe (Patientforeningen Lymfekræft og Leukæmi)
 • KLF, Kirke og Medier
 • Kræftens Bekæmpelse
 • FDF, Frivilligt Drenge- og Pige Forbund
 • Evangelisk Luthersk Netværk
 • Thin Blue line Denmark
 • UNICEF Danmark
 • Julemærkefonden
 • Lungeforeningen
 • IMS
 • Lions
 • dyrenes beskytttelse medlem
 • BIbellæser-Ringen i Danmark
 • Det Nationale Sorgcenter
 • Terre Des Hommes
 • KFUK's Sociale Arbejde
 • Operation Mission
 • Forælder Fonden
 • Landsforeningen LEV
 • Depressionsforeningen
 • KIT - Kirkenes Integrationstjeneste
 • parkinsonsforeningen
 • Kristeligt Handicapforening
 • MOSAIK (Pinsekirkerne i Danmark)
 • Den Danske Naturfond
 • Open Doors Denmark
 • Øjenforeningen, Værn om synet
 • Kristeligt forbund for Studerende
 • folkekirkens nødhjælp
 • Den Katolske Kirke i Danmark
 • Dansk Vietnamesisk Forening
 • UFF Humana
 • Mission Afrika
 • Verdens Skove
 • Syvende Dags Adventistkirken
 • STH - Servicehunde til handicappede
 • Mejerifolk uden Grænser
 • Mission10forty
 • Organdonation - Ja tak!
 • Israelmissionen
 • Endometriose Foreningen
 • BørnSulter
 • Mission Uden Grænser
 • Kirkefondet
 • Foreningen Grønlandske Børn
 • Pindsvinevennerne i Danmark
 • Dansk Armeniermission
 • Muskelsvindfonden
 • YWAM Logo
 • MAF
 • Missionsfonden
 • Ventilen Danmark
 • Foreningen Roskilde Festival
 • Silkeborg Oasekirke
 • Ronald McRonald McDonald
 • Dignity
 • DRC Dansk Flygtningehjælp
 • AgapeIndien
 • Retten Til Liv
 • Oxfam Danmark
 • Danish Muslim Aid
 • PsykiatriFonden
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • cystisk fibrose
 • AMIS
 • kfum kfuk
 • Mødrehjælpen
 • BørneBasketFonden
 • Epilepsiforeningen
 • Børnehjælpsdagen
 • Ulykkespatientforeningen
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Oase
 • Fugleværnsfonden
 • Baptistkirken
 • DFOI
 • Danske Sømands- og udlandskirker
 • LGBT
 • Ældre Sagen
 • Danske Kirkers Råd
 • KFUM's Sociale Arbejde
 • Ghana Venskab